Skip to content

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Health Club Groningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Health Club Groningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Health Club Groningen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van cliënten en of of leveranciers worden door Health Club Groningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • onderlinge communicatie, multidisciplinaire samenwerking na uw uitdrukkelijke toestemming

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen sportabonnement

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Health Club Groningen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Health Club Groningen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: wettelijk vereiste periode van 15 jaar

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Al deze instanties voldoen aan de hoogste eisen van de beveiliging van uw gegevens

 

× App ons via WhatsApp